Algemene voorwaarden

Inleiding 

Dit document bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden zoals die gehanteerd worden door be origin en van toepassing zijn op alle huidige en toekomstige offertes, aanvragen, opdrachten en overeenkomsten tussen be origin en haar opdrachtgevers. 

be origin BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63793733. 

Onder 'opdrachtgever' wordt mede verstaan diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgen-de(n), rechtsopvolger(s) en erfgena(a)m(en), zijnde natuurlijke personen of rechtspersonen.
De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden wordt te allen tijde nadrukkelijk uitgesloten, behoudens in het geval van schriftelijk expliciet overeengekomen afwijkingen. 

artikel 1: terminologie 

 1. Onder een opdracht wordt verstaan alle voor opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden, zoals in overleg met opdrachtgever gedefinieerd, op het terrein van assessmentservices, (loopbaan)coaching, trainingen, hrd- advies of anderszins.
 2. Als in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over trainingen, worden hieronder mede verstaan cursussen, workshops, seminars, congressen en overige opleidingsvormen.
 3. Daar waar gesproken wordt van trainer, zijn dezelfde bepalingen van toepassing op docent, dagvoorzitter, examinator en overige soorten van cursusleiders.
 4. Deelnemer of kandidaat is degene die zich aanmeldt of aangemeld wordt voor een training of psychologisch onderzoek. De aanmelder van de deelnemer of kandidaat wordt zonder tegenbericht beschouwd als opdrachtgever, dus als degene die aansprakelijk is voor de hier beschreven Algemene Voorwaarden.

artikel 2: aanvaarding en bevestiging van een opdracht 

Aanvaarding van een opdracht geschiedt schriftelijk aan de hand van een door be origin opgestelde offerte of opdrachtbevestiging. Dit gebeurt door middel van ondertekening door opdrachtgever van de offerte of de opdrachtbevestiging. Tenzij anders vermeld hebben offertes een geldigheidsduur van veertien (14) dagen, waarna deze komen te vervallen. Voor de opdrachtbevestiging geldt dat deze de overeenkomst juist en volledig geacht wordt weer te geven als de opdrachtgever daartegen niet binnen acht (8) dagen na verzending, of indien dat een kortere periode is, voor de aanvang van de overeengekomen werkzaamheden, schriftelijk en expliciet bezwaar heeft ingediend. 

artikel 3: informatieverschaffing en medewerking 

Opdrachtgever verstrekt be origin tijdig alle informatie, documenten en medewerking die nodig zijn om de uitvoering van de opdracht goed en volgens schema te laten verlopen. Dit geldt zowel vooraf als tijdens de uitvoering van de opdracht. Dit omvat tevens het door be origin uitvoeren van noodzakelijke verbeteringen en het herstel van fouten in het verrichte werk voorzover dit redelijkerwijs mogelijk is. Bij gebrek aan adequate informatieverschaffing of medewerking zal be origin zich van de verplichtingen in deze overeenkomst ontslagen mogen achten, zulks ter beoordeling van be origin. 

artikel 4: inspanningsverplichting 

Voor alle opdrachten geldt dat be origin gehouden is zich maximaal in te spannen om de overeengekomen prestaties te leveren. Zij behoudt zich echter het recht voor om de uitvoering van een opdracht op te schorten of te annuleren om voor haar gegronde redenen (zoals onvoldoende deelnemers of kandidaten, ziekte van personeel of trainer, capaciteitsgebrek) zonder verplichting tot schadevergoeding aan deelnemer of opdrachtgever. In alle gevallen treden be origin en opdrachtgever met elkaar in overleg om een spoedige en geschikte oplossing te vinden. 

artikel 5: tussentijdse wijziging en annulering van opdrachten 

Opdrachtgever aanvaardt dat indien partijen overeenkomen dat een opdracht tussentijds wordt uitgebreid of gewijzigd, het tijdstip van voltooiing of het afgesproken tijdschema en de overeengekomen prijs hierdoor kunnen worden beïnvloed. 

Bij gehele of gedeeltelijke annulering van een opdracht kunnen de door be origin bestede voor-bereidingsuren en de reeds gemaakte kosten voor onder andere zaalruimte, vrijmaking personele capaciteit, drukwerk en overige kostenposten aan opdrachtgever in rekening gebracht worden. Een en ander voor zover deze zaken niet meer elders commercieel inzetbaar zijn gebleken, zulks ter beoordeling van be origin. 

In geval van annulering van een opdracht wordt de volgende annuleringsregeling toegepast: 

Assessment services, binnen:
5 werkdagen voor aanvangsdatum: 100% van het tarief
6 – 10 werkdagen voor aanvangsdatum: 50% van het tarief 

(Loopbaan)coaching, binnen:
3 werkdagen voor aanvangsdatum: 100% van het tarief
4 – 5 werkdagen voor aanvangsdatum: 50% van het tarief 

Trainingen, binnen:
10 werkdagen voor aanvangsdatum: 100% van het tarief
11 – 15 werkdagen voor aanvangsdatum: 50% van het tarief 

Deze annuleringsvoorwaarden voldoen aan de volgende bepalingen: 

de regeling betreft alle annuleringen van geplaatste opdrachten; 

annuleren na aankomst van de psycholoog betekent dat er reiskosten in rekening worden gebracht; 

'verschuiven' van een opdracht wordt verwerkt als een annulering waarna een nieuwe opdracht wordt geplaatst. 

artikel 6: auteursrecht en eigendom werkmateriaal opdrachten 

Alle werkmateriaal (onder andere tekeningen, schema’s, modellen, software, cursusmappen, readers, presentaties, sheets, samenvattingen, rapporten, vragenlijsten en testen) dat door be origin in het kader van een opdracht wordt verstrekt, is auteursrechtelijk beschermd. Werkmateriaal is uitsluitend voor persoonlijk gebruik door de deelnemer. Werkmateriaal is bij de prijs van een opdracht inbegrepen en mag worden behouden. Het mag echter niet in enigerlei vorm, mondeling, schriftelijk of elektronisch, worden verveelvoudigd, verspreid en/of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming of licentie van be origin of enig andere partij aan wie de auteursrechten toebehoren. Zonder nadrukkelijke toestemming van be origin is het voorts niet toegestaan om op enigerlei wijze audio-/visuele opnamen te maken van een training of van een andere opdracht. 

artikel 7: tussentijdse beëindiging 

Buiten eventuele bijzondere, nader af te spreken opzeggingsmogelijkheden geldt dat beide partijen de overeenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds kunnen beëindigen indien één der partijen in staat van faillissement is komen te verkeren of aan deze partij surséance van betaling is verleend. 

 

artikel 8: facturering en betalingsvoorwaarden 

 1. Alle prijzen en tarieven door be origin verstrekt of genoemd, zijn, voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld, exclusief BTW.
 2. Bij overeenkomsten waarvan de uitvoering een periode langer dan zes (6) maanden beslaat, behoudt be origin zich het recht voor om wijzigingen in de kostprijsfactoren (zoals tarieven, loonkosten, reiskosten, accommodatiekosten en materiaalkosten) geheel of gedeeltelijk door te berekenen.
 3. Voor wijzigingen als gevolg van overheidsmaatregelen of –voorschriften, in het bijzonder de wijziging van regels en tarieven van sociale premies en belastingen, geldt dat be origin deze per direct geheel of gedeeltelijk aan opdrachtgever kan doorberekenen. Be origin stelt opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 4. Facturering vindt telkens plaats overeenkomstig de afspraken die tussen be origin en opdrachtgever voor de betreffende opdracht worden gemaakt. Bij gebrek aan andere afspraken worden opdrachten op basis van nacalculatie per maand gefactureerd.
 5. Tenzij anders vermeld, geldt dat opdrachtgever binnen veertien (14) dagen na factuurdatum dient te hebben betaald. Verrekening of opschorting is in geen geval toegestaan. Bij gebrek aan tijdige betaling kan be origin zonder sommatie of ingebrekestelling een vertragingsrente van 2% over de verschuldigde hoofdsom (inclusief BTW) per maand in rekening brengen. De opdrachtgever is daarnaast buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter grootte van tenminste 15% van de hoofdsom, vermeerderd met vertragingsrente, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever aan be origin de werkelijke (buiten)gerechtelijke incassokosten te vergoeden voorzover zij dit bedrag te boven mochten gaan.

artikel 9: aansprakelijkheid 

 1. Be origin verplicht zich om de overeengekomen opdracht uit te voeren naar professionele maatstaven van zorgvuldigheid en deskundigheid.
 2. Be origin staat in voor betaling van het loon van het door haar ingezette personeel en voor een juiste afdracht van daarvoor verschuldigde premies en belastingen.
 3. Voor schade die opdrachtgever mocht lijden als gevolg van nalatigheden of tekortkomingen van door be origin ingezet personeel, daaronder begrepen trainers, begaan bij of tijdens de uitvoering van die opdracht, is be origin echter – behoudens opzet – niet aansprakelijk.
 4. Evenmin is be origin aansprakelijk voor letsel of schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, aan deelnemers of hun eigendommen. Opdrachtgever vrijwaart hiertoe be origin voor dergelijke aanspraken van derden.
 5. Voor directe of indirecte schade als gevolg van fouten, onjuistheden of onvolledigheden van welke aard ook in door be origin verstrekte informatie en werkmateriaal is be origin niet aansprakelijk; evenmin kan opdrachtgever aan die fouten, onjuistheden of onvolledigheden rechten ontlenen.
 6. Bij werkzaamheden die in het kader van de uitvoering van een opdracht op locatie van de opdrachtgever of diens opdrachtgever worden uitgevoerd, geldt dat opdrachtgever verantwoordelijk is voor nakoming van de wettelijke verplichtingen ten aanzien van veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden.
 7. De op enig moment door be origin wegens aansprakelijkheid op grond van – of ondanks – dit artikel te vergoeden schade zal nimmer het door be origin terzake van de opdracht gefactureerde honorarium – of bij opdrachten met een doorlooptijd van meer dan zes (6) maanden het over de laatste zes (6) maanden ontvangen honorarium – overschrijden.

artikel 10: overname personeel 

Zonder nadrukkelijke toestemming van be origin zal opdrachtgever tijdens de opdracht en gedurende een periode van één (1) jaar na beëindiging daarvan geen personeel (in de ruimste zin des woords, inclusief stafpersoneel) van be origin in dienst nemen of op enigerlei wijze, direct of indirect, via derden, werkzaam laten zijn, of met dat personeel direct of indirect over indiensttreding of tewerkstelling in gesprek treden. 

artikel 11: geheimhouding 

Opdrachtgever en be origin zullen met de grootste zorgvuldigheid omgaan met de specifieke informatie die zij over elkaars bedrijf verkrijgen. 

artikel 12: toepasselijk recht, geschillen 

Op deze Algemene Voorwaarden en offertes en overeenkomsten die daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing. Bij verschil van inzicht betreffende de (wijze van) uitvoering van de opdracht, de voortgang van de opdracht, de kwaliteit van het werk of de uitleg van deze Algemene Voorwaarden zullen be origin en opdrachtgever zonder dralen en in goed overleg naar een oplossing zoeken. Geschillen zullen voor de bevoegde rechter in Rotterdam worden gebracht. 

 

Download als .PDF

Explore your future ambitions

Adres

ONDERLANGS 21
6731 BK OTTERLO
T/06 11366763
INFO@BEORIGIN.NL
WWW.BEORIGIN.NL
IBAN/NL NL79 RABO 0305 6300 16
KVK/637 937 33
BTW/8554 04 784 B01

Aanmelden nieuwsbrief

@beorigin / #beorigin